Merkez Bankas? Ba?kan? Erkan, ?stanbul Finans Merkezi’nde banka yöneticileriyle bir araya geldi

0
96

Merkez Bankas? Ba?kan? Hafize Gaye Erkan, ?stanbul Finans Merkezi’nde banka yöneticileriyle bir araya geldi?i toplant?n?n ard?ndan yapt??? aç?klamada, “Hem fiyat istikrar? hem de finansal istikrar? sa?layarak enflasyonla mücadele edece?iz” ifadelerini kulland?.

Merkez Bankas? Ba?kan? Erkan, Ata?ehir’deki ?stanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankas? Genel Müdürlü?ü’nde banka yöneticileriyle bir araya geldi. 2 saat süren görü?menin ard?ndan Merkez Bankas? Ba?kan? Erkan ve Türkiye Bankalar Birli?i Yönetim Kurulu Ba?kan? Alpaslan Çakar, aç?klamalarda bulundu.

Merkez Bankas? Ba?kan? Erkan, “Bankac?l?k sektörümüzle bir araya geldik, çok verimli bir görü?me oldu. Bize sorunlar?n? ve makro ihtiyati çerçeveyi sadele?tirme sürecindeki taleplerini belirttiler. ?undan eminim ki hükümetimizin belirledi?i ekonomik hedefler do?rultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollar?n? s?vam??t?r ve bunu istikrarl? ve kararl? bir ?ekilde hedefe yönelik bir ?ekilde yapaca??m?zdan eminim. Bunun için de fiyat istikrar? finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrar? hem de finansal istikrar? sa?layarak enflasyonla mücadele edece?iz. Bu vesileyle de hepinizin bayram?n? kutluyorum” ifadelerini kulland?.

Yap?lan toplant?dan ç?kan en önemli ortak dü?ünce, daha fazla yat?r?m daha fazla istikrar vurgusu ifade edildi.

Türkiye Bankalar Birli?i Yönetim Kurulu Ba?kan? Alpaslan Çakar, “Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakan?m?z Mehmet ?im?ek Bey te?rif etmi?lerdi. Orada da çok güzel bir toplant? olmu?tu. Bugün de Say?n Ba?kan?m?z henüz çok k?sa süre olmas?na ra?men geldiler. Sektör temsilcilerinin tamam?yla bir araya geldik. Bankalar Birli?i Yönetim Kuruluyla. Herkes tek tek görü?lerini söyledi. Küresel ekonomi, ülkemiz ekonomisi, bankac?l?k sektörünün dünü, bugünü, gelece?ini konu?tuk. Hepimizin temel amac? daha fazla yat?r?m, daha fazla istihdam, daha fazla üretim, daha fazla finansal istikrar ve tabii ki makro ekonomiden en rasyonel ?ekilde yönetiliyor olmas?. ?nsan?m?z?n toplumsal refah?n?n artmas? konusu. Bunlar? çok iyi çal??t?k, çok yap?c?, çok verimli, çok s?cak bir ortamda geçen toplant? oldu. Ayn? i? birli?ini devam ettiriyor olaca??z. ?n?allah hep beraber daha iyi, daha güzel sonuçlara varm?? olaca??z” ifadelerine yer verdi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz