Ustal?k Eseri Hakk?nda Yeni Bulgular

0
79

Prof. Dr. Can Binan (Bilim Kurulu Üyesi),  Mimar Sinan’?n yapt??? ustal?k eseri olan Selimiye Camisi’nin  restorasyonu çal??malar?n?n bahsi üzerine  yap?ld??? dönemin in?aat teknolojisiyle ilgili yeni bilgilere ula?t?klar?n? söyledi. Konu üzerine ?unlar? aktard?:

“Bu tamiratlar s?ras?nda yap?lan uygulamalar?n izleri de ortaya ç?k?yor. Ve katman katman geriye do?ru yap?n?n üzerinde mesela bir kalem i?inin, bir hatt?n 16. yüzy?la do?ru geri gittikçe nas?l farkl?la?arak, o katmanlarla kar??m?za ç?kt???n? görüyoruz. Dolay?s?yla otuz santime otuz santimlik bir karenin içinde siz, birden bire, e?er görebilirseniz dört yüz y?ll?k bir geçmi?i görebiliyorsunuz.

Dolay?s?yla bu çok önemli. Ayr?ca yap? kitlesi aç?s?ndan bakarsan?z bu yap?lar?n döneminin mimarisiyle ilgili genel alg?, bütününün ayn? anda yap?l?p bitirildi?ine dair. Yani sanki günümüzün bir yap?s? gibi. Halbuki yap?m sürecine ili?kin yeni bilgiler yava? yava? gelmeye ba?lad?. Önce mesela yap?n?n kapal? k?sm? ve ana kitle yap?l?yor. Daha sonra getirilip avlu ona tak?l?yor. Tabii bunlar?n hepsi ayn? sürecin içinde, devam?nda yap?ld??? için biz ayn? anda yap?lm?? gibi görüyoruz. Ama yap?m süreci aç?s?ndan hele biz koruma ve restorasyon uzman? mimarlar aç?s?ndan bakt???m?z zaman bu küçük nüanslar, küçük farkl?l?klar asl?nda çok önemli.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz