Cumhurba?kan? Erdo?an, KKTC ve Azerbeycan dönü?ü gündeme ili?kin sorular? yan?tlad?

0
74

Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyareti dönü?ünde medya mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlad?, gündeme ili?kin de?erlendirmelerde bulundu.

Cumhurba?kan? Erdo?an:

“K?br?s Türkü’nün hak ve menfaatlerinin korunmas?; Do?u Akdeniz’de bar??, güvenlik, istikrar ve refah?n hâkim k?l?nmas? için üzerimize dü?eni yapmaya devam edece?iz. K?br?s Türklerinin haklar?n? savunmak, önceli?imiz olmay? sürdürecektir.”

“Azerbaycan-Ermenistan aras?ndaki bar?? sürecinin ilerlemesi, Ermenistan’la ili?kilerimizin normalle?mesine önemli fayda sa?layacakt?r. Bölgemizde bar?? kap?s?n?n araland???n? görüyoruz. ?lgili taraflar?n sorumlulukla hareket etmelerini bekliyoruz.”

“Hafize Han?m’? Mehmet Bey tan?yordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Ben kadro hareketine inan?r?m. Bakan arkada?lar?m? seçiyorum, inceliyorum ve farkl? baz? isimler varsa bunlar üzerinde de çal??malar yürütüyorum, kabinemi olu?turuyorum.

Bu kabineyi olu?tururken bütün Bakan arkada?lar?m kendi Bakan Yard?mc?lar?n? önüme getirmi?lerdir ve o Bakan Yard?mc?lar?n? ben kendilerinden ald?ktan sonra ayr?ca istihbaratla da onlar üzerinde bir çal??ma yapm???md?r. Nas?ld?r, ne var ne yok filan. E?er yurt d???ndaysa orada da kimdir, nedir, nas?l birisidir; bütün bunlar?n hepsini soru?turuyoruz.

Ve Merkez Bankas?nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye dü?ündük. Bu ad?m? hay?rl?s?yla att?k. Tabii kendisine beklentilerimizi söyledik. ?n?allah bu ad?mlarla birlikte gerek Hazine ve Maliye Bakan?m?z gerek Merkez Bankas? Ba?kan?m?z bizi mahcup etmeyecekler ve hay?rl?s?yla güzel neticeleri alaca??z diye dü?ünüyorum.”

EKONOM?

“Asgari ücret noktas?nda da biz kesinlikle i?çimizi yine enflasyona ezdirmeyece?iz. Elimizden gelen gayreti gösterece?iz. ??çimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. ?u anda çal??malar yap?l?yor, bir an önce de in?allah karar? verece?iz.”

“Her ülkenin ilk i?i ekonomidir. Burada da at?lacak olan ad?mda, özellikle gerek Hazine ve Maliye Bakan?m?z?n ?u andaki görevi gerek Merkez Bankas?ndaki de?i?iklik gerek BDDK’de att???m?z ad?m; hepsi bu i?le ilgili.

Bütün bunlarla beraber ekonomiyle ilgisi olan Bakanlar?m?z, yani Ticaret Bakan?m?zdan Sanayi ve Teknoloji Bakan?m?za, savunma sanayine var?ncaya kadar hepsi bu i?le ilgili.

Bir taraftan da tabii finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olaca??z. Finans sektöründe kaynak aray??lar?n? devam ettiriyoruz, devam ettirece?iz.

Bizim bankalar noktas?nda s?k?nt?m?z yok. Bizim bankac?l?k sektörümüz zaten güçlüdür. ?imdi finans yönetimini daha güçlü hale getirelim ve enflasyondaki dü?ü?ü de daha a?a?? indirelim.”

“Baz? arkada?lar ‘Cumhurba?kan? faiz politikalar?nda ciddi bir de?i?ime mi gidiyor’ gibi bir yan?lg?n?n içine dü?mesin. Ama Hazine ve Maliye Bakan?m?z?n ataca?? ad?mlar? süratle, rahatl?kla Merkez Bankas?yla beraber atmas?n? kabullendik.”

“Ba?bakanl???m döneminde biz (enflasyonu) tek haneye dü?ürdü?ümüzde faiz 4,6’yd?, enflasyon da 6,2’ydi. O zaman yine bu i?leri beraber yapt?k ve ?imdi de Say?n Bakan?m?za bunlar? söyledik, ayn? ?ekilde bunu birlikte yapmal?y?z.”

“Biz o zaman ‘dü?ük faiz, dü?ük enflasyon’ teorisiyle çal??t?k. ?imdi de ayn? anlay??la çal???yorum, ayn? dü?üncedeyim ve bu ?ekilde bunu ba?arabiliriz diye inan?yorum.”

DI? POL?T?KA

“Biz Bat?’ya ne kadar yak?nsak Do?u’ya da en az o kadar yak?n?z. Bizim derdimiz, tüm ülkelerle ayn? anlay??la bir arada olmak. Tüm dünyayla sürdürdü?ümüz ili?kilerimizi bundan sonraki süreçte de rahat ve ilkeli ?ekilde yürütmeye devam edece?iz.”

“Pa?inyan’?n (Göreve Ba?lama Töreni) davetimize icabet etmesi önemli bir ad?md?. Ayaküstü bir görü?me yapabildik. Karaba? dâhil Azerbaycan’?n toprak bütünlü?ünü tan?yabileceklerine ili?kin ifadeleri önemliydi.”

“Seçimden sonra Miçotakis arad?, tebrik etti. Dolay?s?yla Vilnius’ta görü?mekten çekinmeyiz. ?ki kom?u ülkeyiz. Zaman zaman ileri geri verilen mesajlar olmad?ktan sonra biz dü?manl?klar? ço?altman?n de?il azaltman?n pe?indeyiz.”

Tabii burada bir ?ey var. Söyleyece?imiz ?eyler belli. ‘Say?n Ba?bakan, bu silahlanmay? b?rak?n art?k. Bu silahlanmayla nereye varacaks?n?z? Durmadan Amerika size bol bol silah veriyor.’ Herhalde bunlar? bir konu?uruz.”

“(Türk Devletleri Te?kilat?) Bunu geli?tirmek, daha da güçlendirmek için baz? ad?mlar? atmak mümkün. Bunu geli?tirmemiz laz?m. Türk Devletleri Te?kilat?nda geli?melerin olmas? bizi çok daha süratle güçlü hale getirecektir.”

?SVEÇ’?N NATO ÜYEL???

“(NATO’ya üyelik) Her ?eyden önce ?sveç, terör örgütünün yapt?klar?n? yok etmeli. Maalesef yine ?sveç’te teröristler caddelerde gösteri yap?yorlard?. Biz bu tablo içerisinde bu i?e olumlu yakla?amay?z.”

“Bu anayasa, yasa i?i de?il. Kolluk kuvvetleri ne i?e yarar? Biz Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Dereler’de teröristlerin inine anayasayla m? girdik? Yok. Zaten yasalarda da anayasalarda da kolluk kuvvetlerine verilmi? olan haklar var.”

TÜRK?YE’N?N AVRUPA B?RL??? ÜYEL???

“Avrupa Birli?i dürüst de?il. Biz de 50 seneyi devirdik, hâlâ bu Avrupa Birli?i ayn? noktada. De?i?en bir ?ey yok. ?öyle bir masaya yat?raca??z bu i?leri.”

“K?l?çdaro?lu tren yolu, kara yolu filan bu i?lerden anlamaz. Biz ?pek Yolu’nu Çin ile kaç y?l önce konu?tuk. Bu da bir yerden duymu?tur. Bunu söylersem herhalde buradan bana biraz oy gelir diye dü?ünmü?tür. Ne geldi?i ortada.” ifadelerini kulland?.

Cumhurba?kan? Erdo?an, Ekonomiden, D?? Politikaya ve Gündeme dair önemli konulara de?inerek gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz