Türkiye’nin Milli ?stihbarat Te?kilat? Ba?kanl???na ?brahim Kal?n atand?

0
15

Cumhurba?kanl??? ?leti?im Ba?kanl???ndan yap?lan aç?klamada, “Cumhurba?kan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an, Milli ?stihbarat Te?kilat? Ba?kanl???na Say?n ?brahim Kal?n’? atam??t?r.” ifadesi kullan?ld?.

?stanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden 1992’de mezun olan Kal?n, 1994’te Malezya Uluslararas? ?slam Üniversitesi’nde yüksek lisans?n? yapt?.

Kal?n, George Washington Üniversitesi’nde be?eri bilimler ve mukayeseli felsefe alan?nda yazd??? teziyle doktoras?n? 2002’de tamamlad?.

College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde ?slam dü?üncesi ve ?slam-Bat? ili?kileri üzerine dersler veren Kal?n, 2005-2009’da Türkiye’nin önemli dü?ünce kurulu?lar?ndan SETA Vakf?’n?n kurucu ba?kanl???n? yapt?.

D?? politika ve güvenlik kademelerinde önemli görevler yapt?

Kal?n, 2009’da D?? Politikadan Sorumlu Ba?bakan Ba?dan??manl???na atand?, 2010’da Ba?bakanl?k Kamu Diplomasisi Koordinatörlü?ü’nü kurdu ve yönetti.

2011’de Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyeli?ine atanan Kal?n, 2012’de D?? ?li?kiler ve Kamu Diplomasisinden Sorumlu Ba?bakanl?k Müste?ar Yard?mc?l??? görevini yürüttü.

2013’te doçent unvan? alan Kal?n’a, 2014’te Strateji Ba?kanl??? ve Uluslararas? ?li?kiler Ba?kanl??? birimlerinin ba?l? oldu?u Cumhurba?kanl??? Genel Sekreter Yard?mc?l??? görevine atand?. 2019-2022’de ?bn Haldun Üniversitesi’nde ?slam felsefesi alan?nda lisansüstü ö?rencilerine dersler veren Kal?n, 2020’de profesör unvan?n? ald?.

?brahim Kal?n, 2018-2023’te Cumhurba?kanl??? Güvenlik ve D?? Politikalar Kurulu Ba?kan Vekilli?i ve Cumhurba?kanl??? Güvenlik ve D?? Politikadan Sorumlu Ba?dan??man? görevini yürüttü.

Kritik konularda özel temsilci olarak görevlendirildi

Kal?n, devletin farkl? kademelerindeki görev süresinde, d?? politika ve güvenlik alanlar?nda önemli sorumluluklar üstendi.

Türkiye ile Rusya aras?nda 2015’te ya?anan uçak krizinin a??lmas? sürecinde Cumhurba?kan? Erdo?an taraf?ndan özel temsilci olarak görevlendirilen Kal?n, 2017’de Katar’la Suudi Arabistan ve BAE aras?nda ya?anan gerginli?e çözüm üretmek için Cumhurba?kan? Erdo?an’?n Özel Temsilcisi olarak diplomatik giri?imlerde bulundu.

Ukrayna sava??nda taraflar?n müzakere için bir araya getirilmesi, Karadeniz Tah?l Sevkiyat? Anla?mas? ve esir takas? anla?mas? süreçlerinde de aktif rol oynayan Kal?n, ?sveç ve Finlandiya’n?n NATO’ya üyelik sürecinde Daimi Ortak Mekanizma Toplant?lar?’nda Türkiye heyetine ba?kanl?k yapt?.

?brahim Kal?n, Türk Dünyas?, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ili?kilerin geli?tirilmesi amac?yla Cumhurba?kan?n?n görevlendirmesiyle ziyaretlerde bulundu.

Kal?n, Suriye ve Libya’daki sava?larda ate?kes ve siyasi çözüm üretilmesi için yürütülen diplomatik müzakereleri süreçlerinde Türkiye heyetinde görev yapt?, Yunanistan ile Do?u Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki anla?mazl?klar?n giderilmesi için yürütülen diplomatik müzakere süreçlerinde yer ald?.

Türkiye’nin Suudi Arabistan, ?srail, Birle?ik Arap Emirlikleri, Ermenistan, Suriye ve M?s?r ile ili?kileri normalle?tirme süreçlerinde aktif rol oynayan Kal?n, ABD, AB ülkeleri, Rusya, Çin ve Hindistan gibi küresel ve bölgesel aktörlerle ikili ili?kilerin geli?tirilmesinde diplomatik katk?lar sa?lad?.

Türk d?? politikas? ile ilgili uluslararas? makaleleri olan Kal?n’?n, siyaset, felsefe ve medeniyet tarihi üzerine yay?mlanm?? kitaplar? da bulunuyor. ?ngilizce, Farsça, Arapça ve Frans?zca bilen Kal?n, evli ve üç çocuk babas?.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan  |05.06.2023 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz